ana sayfa | iletişim 

Dernek tüzüğümüz


SİVAS İLİ GÖLOVA İLÇESİ KARAYAKUP KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1 :Sivas ili Gölova İlçesi Karayakup Köyü Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 :İnkilap Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No 109 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 0216 632 12 29

DERNEGİN AMACI

Madde 3 :Deneğin kuruluş amacı Sivas Gölova İlçesi Karayakup köyü ve dışında ikamet eden,Karayakup köyü ile aile bağları olan kişilerin örf,adet ve kültür etkinliklerini yaşatabilmeleri ile ekonomik ve sosyal dayanışmasını temin etmek
üzere faliyet göstermektedir.
Bu suretle Dernek üyelerine Ulusumuza ve vatanımıza yararlı olabilmektir.

DERNEĞİN GERÇEKLEŞTİREÇEĞİ İŞLER

Madde 4 :

a )Sosyal ihtiyaçların temininde teşvik ve çalışmalar yapmak.
b )Kültürel ihtiyaçların temini için toplantılar,konferanslar,kurslar düzenlemek
c)Sportif kurslar açarak faliyette bulunmak.
d)Gezi k,kamp ve geceler düzenleyerek kültürel etkinlikleri ve dayanışmayı güçlendirmek.
e)Fakir hastalarımızın tedavilerini sağlamak.
f)Fakir öğrencilerimizin öğrenimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak.
g)Derneğin faliyetlerini geliştirmek ve duyurmak amacıyla yayın organı neşretmek.Menkul ve gayri menkul sahibi olmak.
h)Anayasa ve yasalar çerçevesinde dernek üyeleri ve toplum yararına bilumum sosyal faliyetler düzenlemek.
i)Lokal açabilir siyaset etmek.
j)İlçe merkezine yakın herkesin faydalanabileceği herkesin bir gıda ve tüketim pazarı açabilmesi ve bundan üyeler faydalanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 5 :Derneğin kurucuları adı ve soyadları meslek ve sanatları ikametgahları ve tabiyetleri belirlemek sureti ile tüzüğün sonunda yazılır.

DERNEK KURMA HAKKI

Madde 6 :Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir.2908 sayılı yasanın 4.maddesinin 1,2,3,4, bendlerinde yazılı olanlar ile dernek kurması yasaklanmış ve kısıtlanmış kişiler dernek kuramazlar.

DERNEĞE ÜYE OLMAK

Madde 7 :Derneğin kuruluş amacı doğrultusunda Karayakup veya Karayakuplu bir anne veya babanın çocuğu olan ve kendini Karayakuplularla bir kabul eden 18 yaşını
bitirmiş bulunan Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Dernekler kanun'unda sayılan suölardan hüküm giymemiş olanlar.Şeref ve haysiyet kırıcı kötü alışkanlıklarla müptela olmayan toplumun ve örfün kötü ahlak olarak vasıflandırdığı huyları itiyat edinmeyenler.
Yönetim kurulunca önceden ilan edilen ispatlayıcı evrakları tamamlayarak yazılı müracatta bulunmak sureti ile yönetim kuruluna istinaden derneğe girebilir.Üyenin derneğe kabulü hususunda yönetim kurulu'nun takdir hakkı olmak üzere 30 gün içinde karar verir.

ÜYELİKTEN AYRILMAK

Madde 8 :a)Üyelikten çıkma:
Her üye yazılı bir şekilde yönetim kurulu'na müracaatla üyelikten çıkabilir.Dilekcenin yönetim kurulu'na ulaşması ile hüküm doğurur,kabule bağlı değildir.
b)Üyelüğin kendiliğinde sona ermesi.
= Ölüm ile
= Üyelik aidat'nın iki yazılı ihtara rağmen ödenmemesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer.
c)Üyelikten çıkarılma :
Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin kaydı yasal prosedür tamamlandıktan sonra yönetim kurulunca silinir.

ÜYE'LERİN HAKLARI

Madde 9 :Hiç kimse bir derneğe üye olmağa ve dernekte üye kalmağa zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.Her üyenin genel kurul'da bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.Üyeler dilekçe ile başvurmaları halinde dernekten istediği bilgileri alma hakkına sahiptir.Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 10 :Derneğin üç çeşit üyesi vardır.
a)Kurucu üye :Kurucu üye,Tüzüğün sonunda yazılı olan ve derneğikurmak arzusunu taahhuk safhasına çıkaran ve teşebbüsleri şükranla yad eden çek üyedirler.
b)Asil üye :Asil üye derneğe talepname vermek sureti ile giren aidat ödeyen ve genel kurul'da oy sahibi olan üyelerdir.
c)Fahri üye :Fahri üye gerçek ve tüael kişiler arasında derneğin maksat ve gayesini takdir ederek maddi teberru ve yardımlarda bulunan ve genel kurul'da dinleyici olarak bulunabilen üyelerdir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11 :
a)Genel kurul
b)Yönetim kurulu
c)Denetleme kurulu

GENEL KURUL

Madde 12 :Derneğin yasa çerçevesinde en üst organıdır.Üyelik aidatnı ödemiş olan ve aidat borcu olmayan üyelerden teşekkül eder.Engeç iki yılda bir ekim ayında olağan genel kurulu veya üye sayısının 1/5'inin yazılı istemi ile olağanüstü olarak toplanılır.Genel kurul toplantıya Yönetim kurulınca  çağrılır.Yönetim kurulu yasa çerçevesinde görevini yapmazsa hak sahipleri mahalli sulh hukuk mahkemesine başvurulur.

DERNEK GENEL KURUL ŞEKLİ

Madde 13 :Genel kurul derneğin en yetkili organı olup aidatlarını ödemiş bulunan kurucu ve asil üyelerden teşekkül eder.

DERNEK GENEL KURUL TOPLAMA ZAMANI

Madde 14 :Genel kurul iki yılda bir aralık ayı içinde normal olarak toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Bunun dışında dernek üyeleinin 1/5'in isteği üzerine yönetim kurulu tarafından bir bir ay içinde toplantıya çağrılması mecburi olduğu gibi Denetleme kurulu ve yönetim kurulu kararı üzerinede olağan üstü toplanılır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 15 .Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü,saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek veya yada elektonik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa  ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağıda belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.Toplantı,çoğunluk sağlanamamsı sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyrulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ

Madde 16 :Genel kurul toplantısı Dernek merkezininin bulunduğu yerden ve semtten başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTININ YETER SAYISI

Madde 17 :Genel kurul Dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz,ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 18 :Genel Kurula katılacak üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza atarak toplantı yerlerine girerler.Ekseriyet bulunup bulunmadığını anlamak üzere yoklama yapılır.Tüzüğün 17 maddesinde belirtilen yetrei çoğunlık sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılış mütaakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve iki katip seçilir,Genel kurul toplantısında başkan ve başkan vekiil seçilenler tarafından idare olunur.katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar,toplantı sonundabütün seçimlerde oylama ve tasnif açık yapılır,Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Madde19 :Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.Bütün kararlar mevcut üyeninekseriyeti ile alınır.Ekseriyet yarıdan bir fazladır.Her üyenin bir oy hakkı vardır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 20 :Aşagıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek organlarının seçimi
b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibrası.
d)Yönetim kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.
e)Dernek lüzumlu taşınmaz malların satın alınması,kiralanması veya mevcut malların satılması veya kiralanması hususunda Yönetim kurulu'na yetki verilmesi.
f)Derneğin feshi.
g)YönetimKurulu tarafından verilen ihraç kararlarının tenkiti.
h)Derneğin Federasyona ve konfederasyona üyeliğine karar vermek

YÖNETİM KURULU

Madde 21 .Yönetim kurulu genel kuru tarafından gizli oyla beş asil ve yedek üye olarak seçilir.

a)Yönetim kurulu kanun,tüzük ve kongre kararlarına göre derneğin bütün işlerini yürütür.Ana tüzüktebelirtilen amaçları tahakkuk ettirmeye gayret eder.
b)Dernek amaçlarına aykırı hareket eden üye hakkında dernekten ihraç kararı verebilir.İhraç kararının kesinleşmesi için kongrenin tasdiki şarttır.
c)Yönetim kurulu başkanı'nın daveti ile toplanır.İlk toplantıda kendi aralarında açık oylu bir başkan,bir başkan vekili ile bir sekreter,bir muhasip ve bir veznedar seçer.
d)Başkan derneği tüzük hükümleri dahilinde idare ve temsil selahiyetlerine haizdir.Gerktikçe üyelri dernek işleri ile vazifelendirir.
e)Başkan vekili başkan olmadığı yer ve zamanda başkanın selahiyetine haizdir.
f)Sekreter derneğin zabıt ve dosya işlerini idare eder Başkanla görüştükten sonra başkan gibi derneğin sözcülüğünü yapar.
g)Muhasip kararlarıa ve belgelere müsterik olmak üzere derneğin gelir ve gider hesap planlarını bilanço ve hesabı kati defterini ve makbuz defterini tutar banka çekini başkan ile beraber imzalıyarak kullanılır.
Makbuzları muhafaza eder Dftere işler ve bankaya yatırır.
h)Dernek Kasasında 500-ytl'den fazla para bulunmaz.Bankadan para çekme başkanla muhasabecisinin müşterek imzaları ile yapılır.Başkan'ın göstereceği ise yönetim kurulu'nun ilk toplantısında kararı alınmak üzere
500 ytl.ye kadar muhasebeci tarafından müteferrik hafriyat yapabilir.Daha fazlası için yönetim kurulundan kararı aldırır.
i)Yönetim işleri için fahriyen ifa olunur.
j)Makbuz cins ve miktarları yönetim kurulunca kararlaştırılarak bastırılır.Bastırılan makbuzlar cins ve miktarları bir zabıt ve matbaadan alınacak fatura ile tasdik olunur.
Yönetim kurulu'nun hususu damga ve mührünü taşımayan makbuz kullanılmaz.
k)Yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üç defa gelmeyen müstafi addedilir,yerine yedeklerden birisi alınır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ İLE TAMAMLANMASI

Madde 22 :Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinden getirilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağı düşerse
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerininden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hukuk hakiminin dernek üyeleri arasından seçeçeği 3 kişilik bir heyeti bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

BAŞKAN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23 :Başkan yönetim kurulu kararlarını uygular.Dernek organlarını kontrol eder.Yönetim kurulunu idare edari sekreter vasıtası ile toplantıya çağırır.Derneğe ait işlerde Yönetim kurulu kararı ile bu yolda istifade eder.Genel kurul yönetim kuruluna karşı sorumludur.Başkan her yerde derneği tüm olarak temsil eder.

İDARİ SEKRETER

Madde 24 :
a)Her türlü yazışma ve haberleşmeden başkan ile müşterek sorumludur.
b)Üye kayıt karar,demirbaş giden gelen evrakları deftere işler ve bunlara bağlı dosyaları muntazam tutar.
c)Dernek üyeleri yakından ilgilendiren konuları takip eder.Başkan ve yönetim kurulu üyelerine arz eder.
d)Başkanın isteği üzerine yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
e)Başkanın fikirlerini almak suretiyle yönetim kurulu toplantılarınıngündemini hazırlar yönetim kurulu üyelerine duyurur.
f)Dernekteki demirbaşların bakım onarım ve muhafazasından sorumludur.g)Dernek amacına uygun gerekli diğer işleri yapar.

MALİ SEKRETER

Madde 25 :
a)Mali sekreter derneğin hesp işleri ile uğraşır.Gelir,gider defterlerinile bilanço ve kesin hesap defterini tutar,bütün bu dökmanlardan sorumludur.
b)Denetleme kurulunun her istediği sarf mabuzlarını kasa mevcudunu banka mevduatını hesaba ait kasa defterini kontrla arz eder.
c)Bankadan para çekme işi iki imza ile olur.Bunlardan birisi başkan ikincisi ise mali sekreterdir.
d)Mali sekreter 500 ytl.bulundurabilir fazlası yönetim kurulunun kararlaştıracağı milli bankalardan birinde muhafa edilir.
e)Dernekteki ücretlilerin bordrolarını hazırlar.
f)Mevzuatta öngörülen diğer işleri yapar.

DENETLEME KURULU

Madde 26 :Genel kurul tarafından üç asil üç yedek üyeden müteşekkil olmak üzere iki yıl müddetle seçilir.Görev ve yetkileri şunlardır.
a)Derneğin bütün hesaplarını teftiş ve tetkik eder.
b)Hesap defterinin muntazam işlenmesi ve narfiyetın bütçe kararlarına uygun olduğunu kontrol etmek ve gerektiği taktirde yönetim kurulun'dan bilgi istemek.
c)Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve narfiyat için yazı ile yönetim kurulunun dikkatini çekmek.
d)Tahkikatın derinleştirilmesini lüzumlu gördükleri taktirde mesullerini işten el çektirmesini yönetim kurulu'ndan talep etmek,yönetim kurulu buna muvakat
etmediği taktirde genel kurulu toplantıya davet etmek.
e)Denetleme kurulu dernek hesaplarını en az üç ay içinde tetkikbir tetkik ederek derneğin bilumum muamelat ve hesaplarını münferit veya müşterek bir rapor
halinde yönetimkuruluna iki sene sonunda genel kurula bildirmekle mükelleftir.Dneticiler diledikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına iştirak ederler ve oy vermezler.

DERNEĞİN GELİRİ

Madde 27 :Derneğin gelir kaynakları
a)Üye aidatları
b)Ayni aidatlar.

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER


Madde 28 :Dernekçe tutulan defterler olup notere tasdiklettirilir.
a)Üye kayıt defteri.
b)Karar defteri.
c)Gelen-giden evrak defteri
d)İşletme defteri
e)Demirbaş işletme defteri
f)Alındı belgesi kayıt defteri.

DERNEK AİDATI

Madde 24 :Üyelerden giriş ödentisi olarak 10.00 ytl.aylık 1.00 ytl.aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

GELİR VE GİDERDE USÜL

Madde 30 :Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.Bu defterlerin belgelerin en az beş yıl süre ile saklanması zorunludur.Alundı belgasi resmi mercileden
sağlanamadığı taktirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılır.En büyük mülki amirliğine onaylattıktan sonra ancak kullanılabilir.
Bağış ve aidat toplayaçak kişi ve kişiler dernek yönetim kurulu kararı ile belirtilir.Bu karar mahallin mülki amirliğine onaylattırılır.
Derneğin bankadaki para çekme hesaplarını kapatıp başka hesaplar açma gibi her türlü banka işlemlerini yapmaya en az iki kişi yönetim kurulunca belirlenir.
Dernek saymanınınen çok ne kadar avans verilmesine yönetim kurulu karar verebilir.Ancak ilk yönetim kurulu toplantısında bu avansın kısmen veya tamamen mahsubu yapılır.
Verilen avans kapatılmadan yenisi verilmez.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31 :Tüzük değişikliği genel kurulca birinci toplantıda üyelerin üçte ikisinin huzuru şarttır.
Birinci toplantıda bu ekseriyet temin edilmezsa ikinci toplantıya iştirak edenlerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 32 :Derneğin iç denetim şekli dernekler kanunu'nun ve dernek tüzüğünün maddelerine göre denetleme kurulu tarafından yapılır.
Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında görüş birliğinin sürdürelebilmesi veya dayanışmanın güçlendirmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi,
belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan proğramın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirmek.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 33 :Derneğin feshi genel kurul karar verir.Fesha karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplantıya çağrılır.Toplantıda üye sayısı ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülür.Feshi hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin
üçte iki çoğunlığu ile alınır.Derneğin feshi yönetimkurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞI

Madde 34 :Derneğin feshi halinde mevcut para ve malları KARAYAKUP KÖYÜ okullarına eşit bir şekilde bölüştürülür.tasfiye ve intikal hükümet komseri ve mali temsilciler gözetiminde yapılır.
Bu işlemler feshi inkisaf ve kapatılması kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

İNKİSAF

Madde 35 :Derneğin acze düşmesi veya yönetim kurulunun tüzük geregince kurulmasına imkan kalmadığı yahut dernekler kanununun 33.maddesinde belirtilen yeterli sayının bulunmaması sebebi ile
üst üste iki olağan genel kurul kongresi toplantısının yapılmadığı hallerde inkisah eder.İnkisah hali bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinin kararı ile olur.

TÜZÜKTE OLMAYAN HÜKÜMLER

Madde 36 :Dernek tüzüğünde bulunmayan hükümler dernekler kanunu, bu kanunda bulunmayan durumlarda türk medeni kanunu uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 37 :Derneğin kurucuları adı,soyadı,baba adı,işi,doğum yeri,adresi aşagıdaki yazılı kişilerdir.

Madde 38 :İş bu tüzük 38 maddeden ibarettir.

Sıra no Adı soyadı Baba adı Doğum yeri ve tarihi Mesleği İkametgah adresi İmzası
1 Yüksel aydın Kamil Karayakup köyü/1965 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
2 Şenel Demir İdris Suşehri/1960 Konfeksiyon Ferah mah.Üsküdar
3 Ziya Doğan Hayri Karayakup köyü/1957 Konfeksiyon Y.Dudullu/Ümraniye
4 Faruk Uğur Yakup Karayakup/1960 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
5 Cemal Aydın Şerif Suşehri/1967 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
6 Adnan Keleş Paşa Suşehri/1964 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
7 Suat Şenses Niyazi Suşehri/1965 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
8 Tahir Uğur Kasım Karayakup/1959 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
9 Durmuş Çelik Kazım Karayakup/1963 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye
10 Mehmet Sümer Yunis Suşehri/1964 Konfeksiyon İnkilap mah./Ümraniye

 

Düzenleyen Nejdet tepe

01/05/2006


Bilgi eksikliği ve hata varsa düzeltmek ve bilgi eklemek için nejdettepe@karayakuplular.com adlı adrese yazabilirsiniz.


 

 
 
Uyarı : (!!!) Herhangi bir ortamda gerek Resimlerimizin gerekse site içeriğimizin, izinsiz kullanılmasi halinde gerekli tüm yasal işlemlere başvurulacaktır.
Web sitemiz sayın Necdet TEPE tarafindan tasarlanmıştır.

http://www.sevdacicek.com    http://www.karayakuplular.tr.gg  )

IP Adresiniz: 3.231.229.89

Hava Durumu 
 
Karayakup köyü için yapılan bu site çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Pek iyi
İyi
Normal
Kötü
Çok kötü
 
 

 
 
Karayakup köyü derneği çalışmalarını nasıl buluyorsunuz
Çok Başarılı
İyi
Orta
Vasat
Vasatın Altında
 
 

Ziyaret İstatistiği
Bugün : 173
Dün : 453
Toplam : 2.150.817
08.12.2019 04:17:49

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız *
E-mail adresiniz *
Mesajınız *